We bekijken het transpersoonlijke vanuit een psychologisch en een filosofisch perspectief. Waar het gaat om therapie richten we ons op het onbewuste. Dit doen we door toepassing van droomwerk, systemisch werk en lichaamswerk.

Onze visie en missie

Wij gaan ervan uit dat een mens op een spirituele dimensie is aangewezen om tot een dieper, geworteld zelfbewustzijn te kunnen komen. Zonder besef van worteling kan iemand niet echt beter worden. Mensen die op zoek gaan naar professionele begeleiding zoeken vaak naar antwoorden op vragen rond zingeving of identiteit.

Omschrijving van de huidige situatie

Gelet op de actuele situatie in de geestelijke gezondheidszorg valt op hoe vaak we te maken hebben met verschijnselen als depressie als gevolg van zinloosheidsgevoelens, identiteitsvraagstukken (al dan niet gerelateerd aan gender), stress-gerelateerde paniekaanvallen, en zelfs buitenzintuiglijke ervaringen in psychoses, vaak ook bij jonge mensen. Vanwege de lange wachtlijsten in de GGZ wijken velen uit naar vrijgevestigde psychologen, therapeuten en psychiaters.

Welk benadering is er in het licht van genoemde hulpvragen wenselijk?

Juist in crisissituaties moeten we rekening houden met extreme psychische reacties: visoenen, stemmen of buitenzintuiglijke waarnemingen. Veel mensen weten met zoiets niet goed raad. De meeste professionals zijn onvoldoende toegerust om hier een ondersteunende rol te kunnen spelen, los van de medicatie. Meer kennis van en aandacht voor het gebied van de transpersoonlijke psychologie en de parapsychologie is noodzakelijk om goede zorg te kunnen bieden. Dit vraagt om een emancipatiebeweging in de psychologie die rekening houdt met de meer spirituele dimensies
van de mens. Wijsgerige antropologie, Oosterse filosofische stromingen en wetenschappelijk onderzoek uit de parapsychologie kunnen helpen om de horizon van begeleiders te verbreden.

Onze doelgroep

Onze doelgroep bestaat primair uit begeleiders die in aanraking komen met transpersoonlijke aspecten van een mens, al dan niet verbonden met psychisch leed. Wij zien psycho-(therapeuten), psychologen, psychiaters als onze doelgroep. Het is onze missie om de mogelijkheid van een gedegen bijscholing voor academisch gevormde professionals te bieden, omdat de meeste academische curricula op dit gebied te weinig toegespitst aanbod kennen.

Vier doelen:

1. Oprichting van een stichting

Omdat wij een ideëel doel nastreven en een bijdrage willen leveren aan een meer integrale aanpak binnen de geestelijke gezondheidszorg, hebben wij onze opleidingen in een stichting ondergebracht.
Dat houdt in dat we geen winstoogmerk hebben. Donaties van derden kunnen belastingtechnisch verrekend worden. Op deze manier kunnen we makkelijker fondsen werven.

2. Een rol spelen in het maatschappelijk debat

Naast het bieden van scholing hebben we als doel een actievere rol te gaan spelen in het maatschappelijk debat. Dit willen we realiseren door het verspreiden van publicaties en podcasts via relevante platforms. We organiseren symposia en congressen waarbij we gezamenlijk willen optreden
met gelijkgestemde organisaties.

3. Aandacht vragen voor transpersoonlijke dimensies in academische curricula

Het ligt ons na aan het hart om het gesprek te zoeken met academische instellingen. De door ons georganiseerde symposia/congressen dienen mede dit doel. Het bespreekbaar maken van de integratie van het transpersoonlijke in de academische curricula zien wij als wenselijk. Wij hopen op deze manier een bijdrage te leveren aan een completer mensbeeld binnen de academische
psychologie.

4. Het oprichten van een landelijke beroepsvereniging voor accreditatiepunten

Het is ons streven om een landelijke beroepsvereniging op te richten die organisch kan groeien en zal worden gevoed door regionale intervisiegroepen. Zo nodig en indien gewenst kan deze beroepsvereniging voor accreditatiepunten zorgen, zodat begeleidingstrajecten ook gedekt kunnen worden door aanvullende verzekeringen.